.


از همه گریختم و
به " هیچ"  رسیدم

اکنون دلم به هیچ خوش است

/ 4 نظر / 21 بازدید
مهدیه

[گل]

شبنمکده

درود خوش باش که عمر جاودانی این است *

مدینه

بزرگنرین و عمیقترین دلخوشی است... طالب بی قرار شو تا که قرار آیدت

ا.شین

هیچ تغییری رخ نمی دهد مگر اینکه کسی واقعا ان را بخواهد[گل]