آنکس که نداند

بر خاک من بنویسید/ او ندانست/ و هرگز نخواست که بداند/ من هرگز نخواستم بدانم/ فقط زیستن آب را تماشا کردم/ و سکون خاک را/ من آنچه را اندیشیدم/ رها کردم ... بیژن جلالی

دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
3 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
4 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
9 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
6 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
3 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
6 پست
آذر 90
9 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
7 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
6 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
10 پست
مهر 89
9 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
8 پست
تیر 89
8 پست
خرداد 89
12 پست
اسفند 88
28 پست
بهمن 88
29 پست
دی 88
19 پست
آذر 88
11 پست
آبان 88
8 پست
مهر 88
7 پست
شهریور 88
6 پست
مرداد 88
24 پست
تیر 88
21 پست
خرداد 88
10 پست
اسفند 87
31 پست
بهمن 87
31 پست
دی 87
28 پست
آذر 87
24 پست
آبان 87
12 پست
مهر 87
15 پست
شهریور 87
24 پست
مرداد 87
26 پست
تیر 87
25 پست
خرداد 87
24 پست
اسفند 86
12 پست
بهمن 86
18 پست
دی 86
10 پست
آذر 86
21 پست
آبان 86
22 پست
مهر 86
16 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
18 پست
تیر 86
23 پست
خرداد 86
21 پست
اسفند 85
20 پست
بهمن 85
20 پست
دی 85
25 پست
آذر 85
23 پست
آبان 85
21 پست
مهر 85
26 پست
شهریور 85
19 پست
مرداد 85
19 پست
تیر 85
22 پست
خرداد 85
24 پست
اسفند 84
16 پست
بهمن 84
21 پست
دی 84
16 پست
آذر 84
30 پست
آبان 84
25 پست
مهر 84
15 پست
شهریور 84
11 پست
مرداد 84
15 پست
تیر 84
13 پست
شعر
99 پست
مادر
96 پست
کتاب
4 پست
فیلم
5 پست
عکس
2 پست
پس_از_پدر
14 پست
هایکو
6 پست
آلزایمر
4 پست
بازی
3 پست
ساختمان
31 پست
پدر
10 پست
رانندگی
3 پست